Volejte 381 679 988
Po - Pá 7:00 - 15:00

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti BOCR Trading s.r.o.

1) Všeobecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují podmínky prodeje a užívání materiálu dodávaného firmou BOCR Trading s.r.o. mezi kupujícím a prodávajícím. Tyto VOP jsou neoddělitelnou součástí cenové nabídky, kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky. Svou objednávkou kupující tyto VOP přijímá. Pokud se některé podmínky cenové nabídky, kupní smlouvy nebo potvrzení objednávky odlišují od těchto VOP, platí podmínky uvedené na cenové nabídce, kupní smlouvě, nebo na potvrzení objednávky. Pokud některé otázky nejsou upraveny ani nabídkou, kupní smlouvou, nebo potvrzením objednávky, a ani těmito VOP, platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2) Technické údaje

a) Nabídka a kupní smlouva

Na základě poptávky kupujícího předloží prodávající písemnou formou cenovou nabídku s uvedením cen a poskytnutých slev na jednotlivé položky. Dle požadavku kupujícího předkládá prodávající návrh kupní smlouvy, jejíž součástí mimo podrobnějších specifikací obchodních podmínek je i cenová nabídka.

b) Obsah objednávky

Kupující uvede v objednávce (v návrhu na uzavření kupní smlouvy) následující nezbytné údaje:

  • Obchodní jméno vč. právnické formy
  • Sídlo kupujícího (adresa, kontakt)
  • IČ, DIČ
  • Bankovní spojení
  • Popis předmětu smlouvy
  • Název akce (stavby)
  • Dopravní dispozice
  • Podpis oprávněné osoby

c) Dodání zboží, vznik práva fakturovat

Zboží k dodání je připraveno k převzetí kupujícím nebo přepravcem v expedičním skladu společnosti BOCR Trading s.r.o. v Plané nad Lužnicí. Ke splnění dodávky a vzniku práva fakturovat dochází dnem, kdy zboží bylo vyexpedováno ze skladu prodávajícího a převzato přepravcem.

Při sjednání vlastního odvozu kupujícím oznámí prodávající kupujícímu, že zboží je připraveno k odběru z expedičního skladu v Plané nad Lužnicí. Ke splnění a vzniku práva fakturovat dochází dnem, kdy bylo zboží kupujícím převzato, nejpozději však desátým dnem po oznámení kupujícímu, že je zboží připraveno k odběru.

Firma BOCR Trading s.r.o. je oprávněna odepřít předání zboží kupujícímu, je-li vůči ní kupující v prodlení se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku z jakéhokoliv právního titulu.

Součástí dodávky zboží, kterým jsou vodoměrné šachty, nádrže a jímky, je vždy montážní návod, který je třeba při zacházení se zbožím dodržovat. Kupující je povinen bezodkladně po obdržení takového zboží zkontrolovat přítomnost montážního návodu. Neobdrží-li kupující montážní návod spolu se zbožím, je povinen bezodkladně kontaktovat prodávajícího a vyžádat si jej od něj nebo si montážní návod stáhnout v elektronické podobě www.bocr.cz. Kupu montážním návodem a informovat zákazníka o povinnosti dodržovat montážní návod.

d) Ceny

Cena je stanovena na základě platného ceníku firmy BOCR Trading s.r.o. Výše poskytovaných slev je stanovena v cenové nabídce nebo uzavřené kupní smlouvě.

e) Nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na odběratele v době, kdy převezme zboží. Nepřevezme-li kupující zboží, přechází na něj nebezpečí škody na zboží okamžikem, kdy mu prodávající umožnil se zbožím nakládat. Způsob uskladnění, manipulace a uložení materiálu kanalizačního systému BOCR - viz. informační příručka firmy BOCR Trading s.r.o.

f) Vady zboží, reklamace

Zjištěné vady oznámí odběratel dodavateli do 5 dnů po dodávce zboží (vady vzniklé v průběhu používání zboží oznámí okamžitě po jejich zjištění) a to písemnou formou reklamačního protokolu. V případě nejednoznačné zodpovědnosti za vznik vady na zboží, vyšle firma BOCR Trading s.r.o. svého pracovníka, který posoudí stav vad, jejich příčinu a sepíší spolu se zákazníkem reklamační protokol, včetně návrhu na řešení, dle podmínek ustanovených v reklamačním řádu firmy BOCR Trading s.r.o.

3) Závěrečná ustanovení

g) Výkup materiálu

Firma BOCR Trading zpětně vykoupí nevyužitý, nepoškozený a neznečištěný materiál ze staveb a odebere k recyklaci zbytky trub a jiných součástí kanalizačních systémů Ecopal, Terakan, Weholite a WehoTripla. Dále firma BOCR Trading s.r.o. převezme k materiálové recyklaci, případně k odborné likvidaci, již použité a nevyužívané části a komponenty kanalizačního systému. Konkrétní podmínky a podrobné informace k této problematice poskytnou zákazníkům a odběratelům pracovníci obchodního oddělení společnosti BOCR Trading s.r.o.

h) Životní prostředí

Výroba firmy BOCR Trading s.r.o. je koncipována jako bezodpadová – špičkové technologické zařízení na výrobu trub nemá žádné negativní vlivy na životní prostředí. Výchozí materiály pro výrobu – polyetylén a polypropylén – jsou plně recyklované, zdravotně nezávadné a ani dlouhodobým působením negativně neovlivňují životní prostředí. Výrobky společnosti BOCR Trading s.r.o. obdržely ochrannou známku „Ekologicky šetrný výrobek“.