Volejte 381 679 988
Po - Pá 7:00 - 15:00

ČOV řady AT jsou určeny pro čištění převážně splaškových vod z jednotlivých objektů v rozmezí kapacit 2 – 50 EO (rodinné domy, obytné budovy, skupiny domů, hotely, restaurace, rekreační zařízení atd.), které nemají možnost připojení na klasickou kanalizaci ústící do centrální ČOV. Čistírny MICROCLAR plně nahrazují překonané septiky a žumpy, jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové a umožňují čistit odpadní vodu, která vzniká v domácnostech při běžném provozu ze sociálního zařízení, koupelen, kuchyní, ale také z automatické pračky, myčky na nádobí atd. Pouze kuchyňské drtiče odpadu nelze doporučit v kombinaci s domovní čistírnou, neboť jejich používáním dochází k enormnímu zvýšení látkového zatížení ČOV. Vyčištěná odpadní voda dosahuje takové kvality, že je možné ji vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží, případně akumulovat tuto vyčištěnou vodu do jímky a použít ji na zálivku. Konkrétní způsob vypouštění odpadních vod schvaluje místní vodohospodářský úřad.


Typ Rozměry reaktoru (mm) Přítok / Odtok (mm)
Průměr Výška V přítok V odtok DN potrubí
AT 6 1400 1800 1300 1150 125
AT 8 1400 2200 1700 1500 125


Čistírny odpadních vod tvoří celoplastový reaktor s vnitřní technologickou vestavbou. Efekt čištění je založený na využití technologie nízkozátěžové aktivace s aerobní stabilizací kalu. ČOV AT je zakrytá odnímatelným PP krytem. V ČOV AT je použitý léty prověřený systém čištění odpadních vod chráněný užitkovým vzorem č. 2750 doplněným unikátním řešením akumulace nárazově přitékajících vod (patentem podaným pod číslem přihlášky PP 5071-2005), čímž je zajištěna velmi vysoká kvalita vyčištěné vody. Dodávka ČOV typu AT se uskutečňuje na základě závazné objednávky, přičemž platební a dodací podmínky jsou předmětem vzájemné dohody mezi objednavatelem a dodavatelem.


Dále odpadová voda gravitačně vtéká do provzdušňovaného prostoru s nízkozátěžovou aktivací, kde za přítomnosti kyslíku dochází k biologické degradaci organického znečištění a k nitrifikaci amoniakálního dusíku. Vzduch do provzdušňovacího systému dodává membránový kompresor nebo dmychadlo s bočním kanálkem (vysokotlaký ventilátor), které jsou umístěné mimo biologický reaktor. Tlakový vzduch je vháněn do provzdušňovaného prostoru přes jemnobublinkové aerační elementy.Čistící proces se skládá s celé řady technologických postupů. Odpadní voda natéká do neprovzdušňovaného prostoru, kde dochází k biologickému odbourávání dusíku a jsou vytvořené podmínky na částečné biologické odbourávání fosforu. V této části dochází i k mechanickému předčištění přitékajících odpadních vod a k rozkladu tuhého znečištění.

Další stupeň čištění je separace, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od aktivovaného kalu, přičemž vyčištěná voda se vypouští do toku, do vsaku anebo se recykluje, a odstředěný aktivovaný kal se vrací do systému přečerpáváním ze dna dosazovacího prostoru do neprovzdušňovaného resp. provzdušňovaného prostoru. 

Biologické čistírny odpadních vod typu AT jsou určené na čištění odpadních vod ze zdrojů znečištění do 250 ekvivalentních obyvatel. Ve smyslu zákona č. 22/1998 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 277/2003 Sb., paragraf 13 b, vznikl oprávněný návrh uvést na trh ČR náš stavební výrobek, čistírny odpadních vod typu AT, protože byl vyrobený a uvedený na trh v členském státě Evropské unie. Parametr Průměrné dosahované hodnoty Garantované hodnoty
CHSKCr 35 mg/l 75 mg/l
BSK5 10 mg/l 15 mg/l
NL 10 mg/l 20 mg/l
N-NH4 2 mg/l 5,0 mg/l
Ncelk 15 mg/l 25 mg/l
Pcelk 3 mg/l 7,0 mg/l


ČOV nevyžaduje trvalou obsluhu. ČOV po uvedení do chodu pracuje automaticky. Ve stanovených intervalech je nutné vykonávat činnosti, nutné pro kontrolu a údržbu chodu ČOV a technologických parametrů čistícího procesu a zaznamenávat je do provozního deníku. Provozní deník je součástí provozního řádu.

Kontakt

Pošlete nám nezávaznou poptávku